BIN_4360.jpg

不知不覺台中遊行也進入到第五年,

想當然爾,今年的手拿牌主題圍著同婚的議題,

十二月是個非常忙碌的月份,人也比之前少了許多,

幸好,台中市長守住了最後一線,

從我第一屆台中遊行看林佳龍還不是市長時就默默在參與,

沒為此而改變立場,真的很開心:)

BIN_4329.jpg

BIN_4330.jpg

BIN_4331.jpg

BIN_4332.jpg

BIN_4333.jpg

BIN_4334.jpg

BIN_4336.jpg

BIN_4337.jpg

BIN_4338.jpg

BIN_4339.jpg

BIN_4342.jpg

BIN_4343.jpg

BIN_4344.jpg

BIN_4346.jpg

BIN_4348.jpg

BIN_4349.jpg

BIN_4350.jpg

BIN_4351.jpg

BIN_4352.jpg

BIN_4353.jpg

BIN_4354.jpg

BIN_4355.jpg

BIN_4356.jpg

BIN_4357.jpg

BIN_4358.jpg

BIN_4359.jpg

 

BIN_4361.jpg

BIN_4362.jpg

BIN_4363.jpg

BIN_4365.jpg

BIN_4366.jpg

BIN_4368.jpg

BIN_4369.jpg

BIN_4370.jpg

BIN_4371.jpg

BIN_4372.jpg

BIN_4373.jpg

BIN_4374.jpg

BIN_4375.jpg

BIN_4376.jpg

BIN_4377.jpg

BIN_4378.jpg

BIN_4379.jpg

BIN_4380.jpg

BIN_4381.jpg

BIN_4382.jpg

BIN_4383.jpg

BIN_4384.jpg

BIN_4385.jpg

BIN_4386.jpg

BIN_4387.jpg

BIN_4388.jpg

BIN_4390.jpg

BIN_4391.jpg

BIN_4392.jpg

BIN_4393.jpg

BIN_4394.jpg

BIN_4395.jpg

BIN_4397.jpg

BIN_4398.jpg

BIN_4399.jpg

BIN_4400.jpg

BIN_4401.jpg

BIN_4402.jpg

BIN_4403.jpg

BIN_4404.jpg

BIN_4405.jpg

BIN_4406.jpg

BIN_4407.jpg

BIN_4408.jpg

BIN_4409.jpg

BIN_4410.jpg

BIN_4411.jpg

BIN_4412.jpg

BIN_4413.jpg

BIN_4415.jpg

BIN_4418.jpg

BIN_4419.jpg

BIN_4420.jpg

BIN_4421.jpg

BIN_4422.jpg

BIN_4423.jpg

BIN_4424.jpg

BIN_4425.jpg

BIN_4426.jpg

BIN_4427.jpg

BIN_4428.jpg

BIN_4429.jpg

BIN_4430.jpg

BIN_4431.jpg

BIN_4432.jpg

BIN_4434.jpg

BIN_4435.jpg

BIN_4436.jpg

BIN_4437.jpg

BIN_4438.jpg

BIN_4439.jpg

BIN_4440.jpg

BIN_4441.jpg

BIN_4442.jpg

BIN_4443.jpg

BIN_4444.jpg

BIN_4445.jpg

BIN_4446.jpg

BIN_4447.jpg

BIN_4448.jpg

BIN_4449.jpg

BIN_4450.jpg

BIN_4451.jpg

BIN_4452.jpg

BIN_4453.jpg

BIN_4454.jpg

BIN_4455.jpg

BIN_4456.jpg

BIN_4457.jpg

BIN_4458.jpg

BIN_4459.jpg

BIN_4460.jpg

BIN_4461.jpg

BIN_4462.jpg

BIN_4463.jpg

BIN_4464.jpg

BIN_4465.jpg

BIN_4466.jpg

BIN_4468.jpg

BIN_4469.jpg

BIN_4471.jpg

BIN_4472.jpg

BIN_4473.jpg

BIN_4474.jpg

BIN_4476.jpg

BIN_4477.jpg

BIN_4478.jpg

BIN_4479.jpg

BIN_4481.jpg

BIN_4482.jpg

BIN_4483.jpg

BIN_4484.jpg

BIN_4485.jpg

BIN_4486.jpg

BIN_4487.jpg

BIN_4488.jpg

BIN_4489.jpg

BIN_4490.jpg

BIN_4491.jpg

BIN_4492.jpg

BIN_4493.jpg

BIN_4494.jpg

BIN_4495.jpg

BIN_4496.jpg

BIN_4497.jpg

BIN_4498.jpg

BIN_4499.jpg

BIN_4500.jpg

BIN_4501.jpg

BIN_4502.jpg

BIN_4503.jpg

BIN_4504.jpg

BIN_4507.jpg

BIN_4508.jpg

BIN_4509.jpg

BIN_4510.jpg

BIN_4511.jpg

BIN_4512.jpg

BIN_4513.jpg

BIN_4514.jpg

BIN_4515.jpg

BIN_4516.jpg

BIN_4517.jpg

BIN_4518.jpg

BIN_4519.jpg

BIN_4520.jpg

BIN_4521.jpg

BIN_4522.jpg

BIN_4524.jpg

BIN_4527.jpg

BIN_4528.jpg

BIN_4529.jpg

BIN_4530.jpg

BIN_4531.jpg

BIN_4534.jpg

BIN_4536.jpg

BIN_4537.jpg

BIN_4538.jpg

BIN_4539.jpg

BIN_4540.jpg

BIN_4541.jpg

BIN_4543.jpg

BIN_4544.jpg

BIN_4545.jpg

BIN_4547.jpg

BIN_4549.jpg

BIN_4552.jpg

BIN_4553.jpg

BIN_4555.jpg

BIN_4556.jpg

BIN_4557.jpg

BIN_4559.jpg

BIN_4560.jpg

BIN_4561.jpg

BIN_4564.jpg

BIN_4565.jpg

BIN_4567.jpg

BIN_4568.jpg

BIN_4569.jpg

BIN_4570.jpg

BIN_4571.jpg

BIN_4572.jpg

BIN_4573.jpg

BIN_4574.jpg

BIN_4576.jpg

BIN_4577.jpg

BIN_4579.jpg

BIN_4581.jpg

BIN_4584.jpg

BIN_4587.jpg

BIN_4591.jpg

BIN_4592.jpg

BIN_4594.jpg

BIN_4596.jpg

BIN_4597.jpg

BIN_4598.jpg

BIN_4599.jpg

BIN_4600.jpg

BIN_4601.jpg

BIN_4602.jpg

BIN_4604.jpg

BIN_4605.jpg

BIN_4607.jpg

BIN_4613.jpg

BIN_4615.jpg

BIN_4616.jpg

BIN_4617.jpg

BIN_4619.jpg

BIN_4621.jpg

BIN_4623.jpg

BIN_4624.jpg

BIN_4625.jpg

BIN_4629.jpg

BIN_4632.jpg

BIN_4634.jpg

BIN_4636.jpg

BIN_4637.jpg

BIN_4638.jpg

BIN_4639.jpg

BIN_4640.jpg

BIN_4644.jpg

BIN_4645.jpg

BIN_4646.jpg

BIN_4647.jpg

BIN_4648.jpg

BIN_4650.jpg

BIN_4652.jpg

BIN_4656.jpg

BIN_4657.jpg

BIN_4659.jpg

BIN_4660.jpg

全站熱搜

BIN 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()